Euroopa riikide kogemus maismaaökosüsteemide teenuste rahalisel hindamisel

Featured Image

Kodanikuteaduse rakendamine niidukoosluste ökoloogilistes uuringutes

Kodanikuteaduse rakendamine niidukoosluste ökoloogilistes uuringutes

Kestvus: 2021

Viimase saja aasta jooksul toimunud niidukoosluste pindala ulatuslik kahanemine seab ohtu paljude niiduliikide püsimajäämise. Lisaks pindalakao otsesele mõjule võib taimepopulatsioonide kahanemine mõjutada nende liikide elujõulisust geneetilise mitmekesisuse vähenemise ning taimede ja tolmeldavate putukate vaheliste interaktsioonide kadumise kaudu. Käesoleva projekti eesmärk on kodanikuteadlaste abil kogutud andmete abil hinnata, kas maastike muutus (sh niiduelupaikade kadu) on kaasa toonud muutusi niiduliigi, hariliku nurmenuku paljunemissüsteemis (erikaelsuses). Lisaks teaduslikult ja looduskaitseliselt olulise küsimuse uurimisele aitab kampaania teavitada üldsust niidukoosluste pindala kaoga kaasnevatest ohtudest. Vaatlusi kodanikuteadusekampaania raames viiakse läbi 2021. aasta kevadel üle kogu Euroopa.

Projektis osalevad: Tsipe Aavik, Kertu Hool, Marianne Kaldra, Iris Reinula

Rahastaja: Projekti toetab Saksamaa Liitvabariigi Välisministeeriumi vahenditest Saksa Akadeemilise Vahetusteenistuse (DAAD) kaudu Balti-Saksa Kõrgkoolide Büroo.

Tegevused:

Kampaania koduleht: nurmenukk.ee

Vaata ka kampaania Facebook'i, Twitteri ja Instagrami lehti.

Osalejad 30 riigist tegid 3427 vaatlust 393 422 õie kohta ja saatsid meile 6897 fotot. Rohkem infot esimeste tulemuste kohta leiab siit ja siit.

Rohkem kampaaniavideoid leiad siit.

Lookingfor Cowslips logo
Hochschulkontor LOGO_transparent
Marthin-Luther Universität Halle-Wittenberg

Featured Image

Loopealsete suuremahulise taastamise mõju elurikkusele, taastamisjärgne seisund ja taastamistegevuste analüüs

Loopealsete suuremahulise taastamise mõju elurikkusele, taastamisjärgne seisund ja taastamistegevuste analüüs

Kestvus: 2019 jaanuar - 2021 aprill

Projekti eesmärk on Eesti juhtivate elustikuekspertide osalusel viia läbi paralleelselt eri troofilisi tasemeid kattev kompleks-rakendusuuring, mille raames kirjeldatakse Eesti loopealsete väheuuritud elustiku seisund ning tuvastatakse loopealsete suuremahuliste taastamise mõju olulistele ja seni väheuuritud elustikurühmadele. Aastatel 2015-2017 viidi läbi rakendusuuringu esimene etapp, mille raames jäädvustati Eesti loopealsete elurikkuse taastamiseelne seisund ning maastikustruktuur. Käesoleva projekti raames 1) jäädvustatakse oluliste kuid väheuuritud elustikurühmade ning keskkonnatingimuste taastamisjärgne seisund loopealsetel ning võrreldakse seda taastamiseelse olukorraga; 2) antakse ülevaade taastamistegevuste ja muutunud maastikustruktuuri mõjust väheuuritud elustikurühmadele ja loopealsete poolt pakutavatele ökosüsteemiteenustele ning analüüsitakse kas taastamisjärgselt on saavutatud liikidele ja elupaikadele soodne seisund; 3) koostatakse juhend maastikuskaalas taastamistegevuste läbiviimiseks erinevate elustikurühmade seisundit ja reageerimist arvesse võttes. Projekti tulemused on olulised poollooduslike koosluste kaitse ning edasiste taastamistööde korraldamisel. Projekt paneb suurt rõhku avalikkuse teavitamisele ning tulemuste tutvustamisele potentsiaalsetele kasutajatele.

Projektis osalevad: Aveliina Helm, Tsipe AavikLiis Kasari, Triin Reitalu, Elisabeth Prangel

Rahastaja: Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK)

Projekti koduleht Eesti Teadusinfosüsteemis 

Featured Image

Teaduse tippkeskus EcolChange

Teaduse tippkeskus EcolChange

Kestvus: 2016 märts - 2023 märts

Teaduse tippkeskus EcolChange on loodud Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli koostöös. Tippkeskust juhib professor Ülo Niinemets, juhtivaks asutuseks on Eesti Maaülikool. Meie töörühm osaleb tippkeskuse töös läbi makroökoloogia töörühma. Tippkeskuse eesmärk on töötada välja globaalseid ja lokaalseid stsenaariume maismaa ökosüsteemides aset leidvate globaalmuutuste kohta. Uuringud ulatuvad molekuli tasandist kuni bioomi tasandini. Uuritakse näiteks ökosüsteemi funktsioonide, elurikkuse ja kohanemisvõimet, lõimitakse makroökoloogilisi andmemassiive geneetiliste uuringute ja eksperimentaalse lähenemisega ja kaasatakse ökoloogilisi teadmisi globaalmuutustega kohanemise põhimõtetesse ökosüsteemi jätkusuutlikul majandamisel. Lisaks tugevdatakse nutika regionaalplaneeringu abil ökoloogiliselt säästlikku majandust metsanduses ja põllumajanduses.

Projektis osalevad: kogu töörühm

Rahastaja: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond

Featured Image

Loodusliku elurikkuse säilitamine põllumajandusmaal

Loodusliku elurikkuse säilitamine põllumajandusmaal

Kestvus: 2019 märts - 2020 september

Elurikkust tuleks lisaks looduskaitsealadele hoida ka mujal. Ka põllumajandusmaastikes peitub elurikkus, mida peaks hoidma ja mille säilimist soodustama. Selle projekti üks eesmärk ongi koondada kokku info tulemuslikest tegevustest ja praktikatest, mis aitavad Eesti põllumajandusmaastikes looduslikku elurikkust säilitada. Lisaks antakse ülevaade erinevatest Euroopas testitud tulemuspõhistest toetusskeemidest ning pakutakse välja kontseptsioon tulemuspõhise poolloodusliku koosluse toetuse maksmiseks koosluse seisundi ja elurikkuse näitajate alusel. Eesmärkide saavutamiseks antakse igaühele arusaadaval moel ülevaade põllumajandusmaastike elurikkust säilitavatest tegevustest, koostatakse sisend tulemuspõhise poolloodusliku koosluse toetuse väljatöötamiseks ning ülevaated eri hooldusrežiimide mõjust püsirohumaade elustikule ja põllumeeste ning maastikuhooldajate ootustest tulemuspõhiste toetuste osas. Projekti viime läbi koostöös makroökoloogia töörühmaga.

Projektis osalevad: Aveliina Helm, Tsipe Aavik, Elisabeth Prangel, Krista Takkis, Rufus Trepp, Kersti Riibak

Rahastaja: Maaeluministeerium

Projekti lõppraport

Featured Image

CELSA projekt: geneetilise mitmekesisuse ja peremeestaime arbuskulaarsete mükoriisaseenekoosluste sidumine

CELSA projekt: geneetilise mitmekesisuse ja peremeestaime arbuskulaarsete mükoriisaseenekoosluste sidumine

Kestvus: 2019-2020

Maakasutuse intensiivistumine üle Euroopa on põhjustanud paljude looduslike elupaikade kao ja järsu elurikkuse vähenemise. Nendele negatiivsete mõjudele on vaja leida kiire lahendus. Edasise elurikkuse kao peatamisel on võtmetähtsusega degradeerunud elupaikade taastamine. Edukaks taastamiseks on oluline taastada ka jätkusuutlikud tamepopulatsioonid. Kaks suurimat kitsaskohta siinjuures on taastatud taimepopulatsioonide madal geneetiline mitmekesisus ja mullas olevate sobivate seente vähesus. Esiteks, kuna värskelt taastatud elupaiku koloniseerivad taimepopulatsioonid on tihti väiksed ja pärinevad vaid mõnest populatsioonist, on selliste taimepopulatsioonide geneetiline mitmekesisus madal. Tagajärjeks on aga lähiristumise ja geenitriivi tõttu tekkinud madal kohasus. Teiseks, paljud taimeliigid sõltuvad kasulikest mullas olevatest seentest nagu arbuskulaarmükoriissed (AM) seened, mis võivad parandada taimede toitainete kättesaadavust ja aidata kaitsta taimi patogeenide eest. Selliste seente vähesus taastatud elupaikades võib oluliselt takistada ökoloogilise taastamise protsessi. Praegu ei ole aga teada, kuidas taimede geneetiline mitmekesisus ja arbuskulaarmükoriissed seened üksteist ja ökoloogilist taastamist mõjutavad. Selle projekti tulemuseks on ülevaade praegustest teadmistest eelpool mainitud probleemi kohta, ümaralehise kelluka (Campanula rotundifolia) eksperimentaalse uurimuse tulemused ja praktilised juhised jätkusuutlike taimepopulatsioonide taastamiseks. Projekti viime läbi koostöös Leuveni Katoliku Ülikooli (KU Leuven) ja kolleegidega Tartu Ülikooli taimeökoloogia töörühmast.

Projektis osalevad: Aveliina Helm, Tsipe Aavik

Rahastaja: Tartu Ülikool ja Leuveni Katolik Ülikool (KU Leuven)

Featured Image

Maastiku konfiguratsiooni mõju hindamine nurmenuku populatsioonide funktsionaalsele sidususele maastikugenoomika meetodite abil

Maastiku konfiguratsiooni mõju hindamine nurmenuku populatsioonide funktsionaalsele sidususele maastikugenoomika meetodite abil

Kestvus: 2018 – 2020

Kasvukohtade killustumine on üks olulisemaid liigilise ja geneetilise mitmekesisuse püsimajäämist ohustavaid tegureid. Geneetilise mitmekesisuse säilimine aitab aga tagada liikide võimekust kohaneda muutuvate keskkonnatingimustega. Paraku on ebaselge see, kuidas mõjutavad erinevad maastikuelemendid taimepopulatsioonidevahelist geenivoolu ja killustunud kasvukohtades paiknevate taimepopulatsioonide geneetilist mitmekesisust. Käesolevas projektis kombineerin ma kaasaegseid molekulaarseid ning maastikuanalüüsi meetodeid, et hinnata killustunud populatsioonide vahelist geenivoolu ning populatsioonide neutraalset ja adaptiivset geneetilist mitmekesisust. Projekti tulemusena paranevad meie teadmised selle kohta, kuidas maastiku skaalas toimuvad protsessid mõjutavad taimede geneetilist mitmekesisust. Need teadmised omakorda toetavad looduskaitseliste tegevuste planeerimist.

Projektis osalevad: Sabrina Träger, Tsipe Aavik

Rahastaja: Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (ETAg)

Projekti infoleht Eesti Teadusinfosüsteemis

 

Featured Image

Taimede geneetilise mitmekesisuse seos maastiku ajalis-ruumiliste muutustega

Taimede geneetilise mitmekesisuse seos maastiku ajalis-ruumiliste muutustega

Kestvus: 2015-2021

Kasvukohtade killustumine on üks olulisemaid elurikkust ohustavaid tegureid, kuid selle mõju taimede geneetilisele mitmekesisusele ning evolutsioonilisele potentsiaalile on ebaselge. Kaasaegsed DNA sekveneerimismeetodid võimaldavad kirjeldada arvukaid nii neutraalseid kui adaptiivseid geneetilisi markereid. See avardab märkimisväärselt võimalusi uurida killustumise geneetilisi tagajärgi ning sellest sõltuvat evolutsioonilist potentsiaali. Projekti eesmärk on hinnata looduskaitseliselt väärtuslike loopealsete ajalis-ruumiliste muutuste mõju taimede geneetilisele mitmekesisusele. Et analüüsida ajaloolise ja kaasaegse maastiku struktuuri mõju nii neutraalsele kui ka adaptiivsele geneetilisele mitmekesisusele, kasutame järgmise põlvkonna sekveneerimist ning maastikugenoomikat, mis kombineerib populatsioonigenoomilisi ja maastikuökoloogilisi meetodeid. Projekt suurendab teadmisi killustumise mõjust elurikkusele ja võimaldab planeerida tulemuslikku pool-looduslike koosluste kaitset.

Projektis osalevad: Tsipe Aavik, Sabrina Träger, Iris Reinula, Marianne Kaldra

Rahastaja: Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (ETAg)

Projekti infoleht Eesti Teadusinfosüsteemis

 

Featured Image

Eesti loopealsete taastamine

Eesti loopealsete taastamine

Kestvus: 2014-2019 

2014. aastal sai positiivse rahastusotsuse projekt "Elu alvaritele" ehk Eesti loopealsete karjamaade taastamine (LIFE13NAT/EE/000082). Projekti eesmärgiks on taastada  2500 hektari suurusel alal veel säilinud loopealseid Saaremaal, Muhus, Hiiumaal, Läänemaal ja Pärnumaal ja rajada alade edasiseks karjatamiseks vajalik taristu. Oluline osa projektist on ka loopealse elupaiga väärtuste tutvustamine ning teadlikuse tõstmine. Loopealse taastamise peamiseks tegevuseks on kinnikasvanud alalt mändide ja kadakate raiumine. Heas seisundis loopealsel ei ületa kadakate katvus 30% karjamaa pindalast. Projekti partneriteks on Keskkonnaamet, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool ja Pärandkoosluste Kaitse Ühing. Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli spetsialistid jälgivad ka kuidas taastub elurikkus taastatavatel loopealsetel. 2015 a. suvel toimusid Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel mahukad välitööd, kus koguti andmeid soontaimede, sammalde, ämblike, liblikate, kimalaste, lindude ja mükoriisa taastamiseelse seisundi kohta. 2019 a. suvel hinnatakse taastamisjärgset seisundit. Seiret on plaanis korrata vähemalt iga 5 aasta tagant. 

Projektis osalevad: Aveliina Helm, Liis Kasari, Elisabeth Prangel, Linda Pall 

Rahastaja: Projekti kogumaksumuseks on ligikaudu 3,7 mln eurot, millest 75% on Euroopa Ühenduse LIFE + Loodus programmi ja 25% Eesti riigi panus. Kohaliku kaasfinantseeringu tagavad SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool ja Pärandkoosluste Kaitse Ühing.

Projekti aruanne (inglise keeles) ja loopealsete hoolduskava

Featured Image

Eesti ökosüsteemide ning nendega seotud hüvede kaardistamine ja hindamine (ELME)

Eesti ökosüsteemide ja nende teenuste baastasemete hindamine ja kaardistamine

Kestvus: 2018-2020 juuli

Projekti käigus töötame välja Eesti oludesse sobivaim metoodika Eesti metsade, soode, niidukoosluste ja põllumajanduslike ökosüsteemide seisundi hindamiseks ning valitud looduse hüvede (ökosüsteemiteenuste) baastasemete fikseerimiseks. Töö käigus tuvastatakse oluliseimad looduse hüved, mida valitud ökosüsteemid pakuvad ning seostatakse need ökosüsteemide seisundiga. Valmivad hinnangud Eesti ökosüsteemide seisundi ning nende pakutavate hüvede kohta, mis aitavad oluliselt parandada meie võimet võtta otsusetegemisel arvesse looduslike koosluste suurt tähtsust meie elukeskkonna säilitamisel.

Projekt viiakse läbi koostööna Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli vahel.

Projektis osalevad: Aveliina Helm, Elisabeth Prangel 

Tellija/rahastaja: Keskkonnaagentuur, projekt ELME „Elurikkuse sotsiaal-majanduslikult ja kliimamuutustega seostatud keskkonnaseisundi hindamiseks, prognoosiks ja andmete kättesaadavuse tagamiseks vajalikud töövahendid”

Projekti infoleht Eesti Teadusinfosüsteemis

Projekti lõpuseminari veebiülekande ettekanded

logo_UT
logo_EMU1
logo_KA