CELSA projekt: geneetilise mitmekesisuse ja peremeestaime arbuskulaarsete mükoriisaseenekoosluste sidumine

Kestvus: 2019-2020

Maakasutuse intensiivistumine üle Euroopa on põhjustanud paljude looduslike elupaikade kao ja järsu elurikkuse vähenemise. Nendele negatiivsete mõjudele on vaja leida kiire lahendus. Edasise elurikkuse kao peatamisel on võtmetähtsusega degradeerunud elupaikade taastamine. Edukaks taastamiseks on oluline taastada ka jätkusuutlikud tamepopulatsioonid. Kaks suurimat kitsaskohta siinjuures on taastatud taimepopulatsioonide madal geneetiline mitmekesisus ja mullas olevate sobivate seente vähesus. Esiteks, kuna värskelt taastatud elupaiku koloniseerivad taimepopulatsioonid on tihti väiksed ja pärinevad vaid mõnest populatsioonist, on selliste taimepopulatsioonide geneetiline mitmekesisus madal. Tagajärjeks on aga lähiristumise ja geenitriivi tõttu tekkinud madal kohasus. Teiseks, paljud taimeliigid sõltuvad kasulikest mullas olevatest seentest nagu arbuskulaarmükoriissed (AM) seened, mis võivad parandada taimede toitainete kättesaadavust ja aidata kaitsta taimi patogeenide eest. Selliste seente vähesus taastatud elupaikades võib oluliselt takistada ökoloogilise taastamise protsessi. Praegu ei ole aga teada, kuidas taimede geneetiline mitmekesisus ja arbuskulaarmükoriissed seened üksteist ja ökoloogilist taastamist mõjutavad. Selle projekti tulemuseks on ülevaade praegustest teadmistest eelpool mainitud probleemi kohta, ümaralehise kelluka (Campanula rotundifolia) eksperimentaalse uurimuse tulemused ja praktilised juhised jätkusuutlike taimepopulatsioonide taastamiseks. Projekti viime läbi koostöös Leuveni Katoliku Ülikooli (KU Leuven) ja kolleegidega Tartu Ülikooli taimeökoloogia töörühmast.

Projektis osalevad: Aveliina Helm, Tsipe Aavik

Rahastaja: Tartu Ülikool ja Leuveni Katolik Ülikool (KU Leuven)