Maastike elurikkuse töörühm tegeleb ökosüsteemide toimimise ning kahjustunud ökosüsteemide taastamise uurimisega. Meie uurimisobjektiks on erinevad ökosüsteemid poollooduslikest niidukooslustest metsade ja linnadeni, erinevad liigirühmad soontaimedest mükoriisaseente ja ämblikeni ning erinevad elurikkuse komponendid liigilisest mitmekesisusest geneetilise mitmekesisuseni. Peame oluliseks ajaloolise maakasutuse ning ajaliste lõtkude (nt väljasuremisvõlg ja sisserändeviive) arvestamist ökoloogias ja looduskaitses.

 

Lisandunud teadmised aitavad vastata küsimustele:

  • Kuidas kujundada maastikke, mis tagavad elurikkuse ja inimese heaoluks vajalike loodushüvede säilimise?
  • Kuidas säilitada muutuvates maastikes taimepopulatsioonide geneetilist mitmekesisust?
  • Kuidas taastada liigirohkeid ökosüsteeme ning nendega seotud looduse hüvesid?
  • Millist rolli saab täita meist igaüks elurikkuse hoidmiseks?

Projektid

Kõik
Käimasolev
Lõppenud
Elurikkus
Geneetiline mitmekesisus
Elupaikade taastamine
Interaktsioonid
Looduse hüved
niidud
Mükoriisa