Pärandniitude võrgustike funktsionaalse sidususe roll taim-tolmeldaja interaktsioonide tagajana (FuncNet)

Featured Image

CELSA projekt: geneetilise mitmekesisuse ja peremeestaime arbuskulaarsete mükoriisaseenekoosluste sidumine

CELSA projekt: geneetilise mitmekesisuse ja peremeestaime arbuskulaarsete mükoriisaseenekoosluste sidumine

Kestvus: 2019-2020

Maakasutuse intensiivistumine üle Euroopa on põhjustanud paljude looduslike elupaikade kao ja järsu elurikkuse vähenemise. Nendele negatiivsete mõjudele on vaja leida kiire lahendus. Edasise elurikkuse kao peatamisel on võtmetähtsusega degradeerunud elupaikade taastamine. Edukaks taastamiseks on oluline taastada ka jätkusuutlikud tamepopulatsioonid. Kaks suurimat kitsaskohta siinjuures on taastatud taimepopulatsioonide madal geneetiline mitmekesisus ja mullas olevate sobivate seente vähesus. Esiteks, kuna värskelt taastatud elupaiku koloniseerivad taimepopulatsioonid on tihti väiksed ja pärinevad vaid mõnest populatsioonist, on selliste taimepopulatsioonide geneetiline mitmekesisus madal. Tagajärjeks on aga lähiristumise ja geenitriivi tõttu tekkinud madal kohasus. Teiseks, paljud taimeliigid sõltuvad kasulikest mullas olevatest seentest nagu arbuskulaarmükoriissed (AM) seened, mis võivad parandada taimede toitainete kättesaadavust ja aidata kaitsta taimi patogeenide eest. Selliste seente vähesus taastatud elupaikades võib oluliselt takistada ökoloogilise taastamise protsessi. Praegu ei ole aga teada, kuidas taimede geneetiline mitmekesisus ja arbuskulaarmükoriissed seened üksteist ja ökoloogilist taastamist mõjutavad. Selle projekti tulemuseks on ülevaade praegustest teadmistest eelpool mainitud probleemi kohta, ümaralehise kelluka (Campanula rotundifolia) eksperimentaalse uurimuse tulemused ja praktilised juhised jätkusuutlike taimepopulatsioonide taastamiseks. Projekti viime läbi koostöös Leuveni Katoliku Ülikooli (KU Leuven) ja kolleegidega Tartu Ülikooli taimeökoloogia töörühmast.

Projektis osalevad: Aveliina Helm, Tsipe Aavik

Rahastaja: Tartu Ülikool ja Leuveni Katolik Ülikool (KU Leuven)

Featured Image

Maastiku konfiguratsiooni mõju hindamine nurmenuku populatsioonide funktsionaalsele sidususele maastikugenoomika meetodite abil

Maastiku konfiguratsiooni mõju hindamine nurmenuku populatsioonide funktsionaalsele sidususele maastikugenoomika meetodite abil

Kestvus: 2018 – 2020

Kasvukohtade killustumine on üks olulisemaid liigilise ja geneetilise mitmekesisuse püsimajäämist ohustavaid tegureid. Geneetilise mitmekesisuse säilimine aitab aga tagada liikide võimekust kohaneda muutuvate keskkonnatingimustega. Paraku on ebaselge see, kuidas mõjutavad erinevad maastikuelemendid taimepopulatsioonidevahelist geenivoolu ja killustunud kasvukohtades paiknevate taimepopulatsioonide geneetilist mitmekesisust. Käesolevas projektis kombineerin ma kaasaegseid molekulaarseid ning maastikuanalüüsi meetodeid, et hinnata killustunud populatsioonide vahelist geenivoolu ning populatsioonide neutraalset ja adaptiivset geneetilist mitmekesisust. Projekti tulemusena paranevad meie teadmised selle kohta, kuidas maastiku skaalas toimuvad protsessid mõjutavad taimede geneetilist mitmekesisust. Need teadmised omakorda toetavad looduskaitseliste tegevuste planeerimist.

Projektis osalevad: Sabrina Träger, Tsipe Aavik

Rahastaja: Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (ETAg)

Projekti infoleht Eesti Teadusinfosüsteemis

 

Featured Image

Taimede geneetilise mitmekesisuse seos maastiku ajalis-ruumiliste muutustega

Taimede geneetilise mitmekesisuse seos maastiku ajalis-ruumiliste muutustega

Kestvus: 2015-2021

Kasvukohtade killustumine on üks olulisemaid elurikkust ohustavaid tegureid, kuid selle mõju taimede geneetilisele mitmekesisusele ning evolutsioonilisele potentsiaalile on ebaselge. Kaasaegsed DNA sekveneerimismeetodid võimaldavad kirjeldada arvukaid nii neutraalseid kui adaptiivseid geneetilisi markereid. See avardab märkimisväärselt võimalusi uurida killustumise geneetilisi tagajärgi ning sellest sõltuvat evolutsioonilist potentsiaali. Projekti eesmärk on hinnata looduskaitseliselt väärtuslike loopealsete ajalis-ruumiliste muutuste mõju taimede geneetilisele mitmekesisusele. Et analüüsida ajaloolise ja kaasaegse maastiku struktuuri mõju nii neutraalsele kui ka adaptiivsele geneetilisele mitmekesisusele, kasutame järgmise põlvkonna sekveneerimist ning maastikugenoomikat, mis kombineerib populatsioonigenoomilisi ja maastikuökoloogilisi meetodeid. Projekt suurendab teadmisi killustumise mõjust elurikkusele ja võimaldab planeerida tulemuslikku pool-looduslike koosluste kaitset.

Projektis osalevad: Tsipe Aavik, Sabrina Träger, Iris Reinula, Marianne Kaldra

Rahastaja: Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (ETAg)

Projekti infoleht Eesti Teadusinfosüsteemis