Maismaaökosüsteemiteenuste üleriigiline rahaline hindamine, sh metoodika väljatöötamine

Featured Image

Euroopa riikide kogemus maismaaökosüsteemide teenuste rahalisel hindamisel

Euroopa riikide kogemus maismaaökosüsteemide teenuste rahalisel hindamisel

Kestvus: 2021 aprill - 2021 september

Töö eesmärgiks on selgitada välja teiste Euroopa riikide ökosüsteemiteenuste rahalise hindamise kogemused, anda ülevaade kasutatud metoodilistest lähenemistest, tulemustest, järeldustest ja nende metoodikate võimalikust rakendamisest Eestis. Töö tulemusi kasutatakse ELME projekti raames ökosüsteemiteenuste rahalise hindamise valdkonna arendamisel.

Projektis osalevad: Aveliina Helm, Elisabeth Prangel, Elvi Liiv

Rahastaja: Keskkonnaagentuur

Featured Image

Maastikustruktuuri muutuste mõju elurikkusele ja ökosüsteemiteenuste ehk looduse hüvede pakkumisele

Maastikustruktuuri muutuste mõju elurikkusele ja ökosüsteemiteenuste ehk looduse hüvede pakkumisele

Projekti kestvus: 2017-...

Projekti eesmärgiks on tuvastada ökosüsteemiteenuste pakkumise seosed tänase ja ajaloolise maastikustruktuuriga, hinnata elupaikade kao ja fragmenteerumise mõju ning ennustada elupaikade taastamisel muutunud maastike mõju looduse hüvedele. Projekti käigus uuritakse peamiselt pool-looduslikke põllumajandusmaastikke ning uurimistöö tulemusel täienevad oluliselt teadmised ökosüsteemide toimimisest. Töö tulemustel on ka oluline rakendus looduskaitses ja elupaikade taastamises, võimaldades maksimeerida looduse hüvesid dünaamilistes maastikes. Tegemist on Elisabeth Prangeli doktorantuuriprojektiga.

Projektis osalevad: Elisabeth Prangel, Aveliina Helm

Rahastaja: Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (ETAg)

Featured Image

Eesti ökosüsteemide ning nendega seotud hüvede kaardistamine ja hindamine (ELME)

Eesti ökosüsteemide ja nende teenuste baastasemete hindamine ja kaardistamine

Kestvus: 2018-2020 juuli

Projekti käigus töötame välja Eesti oludesse sobivaim metoodika Eesti metsade, soode, niidukoosluste ja põllumajanduslike ökosüsteemide seisundi hindamiseks ning valitud looduse hüvede (ökosüsteemiteenuste) baastasemete fikseerimiseks. Töö käigus tuvastatakse oluliseimad looduse hüved, mida valitud ökosüsteemid pakuvad ning seostatakse need ökosüsteemide seisundiga. Valmivad hinnangud Eesti ökosüsteemide seisundi ning nende pakutavate hüvede kohta, mis aitavad oluliselt parandada meie võimet võtta otsusetegemisel arvesse looduslike koosluste suurt tähtsust meie elukeskkonna säilitamisel.

Projekt viiakse läbi koostööna Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli vahel.

Projektis osalevad: Aveliina Helm, Elisabeth Prangel 

Tellija/rahastaja: Keskkonnaagentuur, projekt ELME „Elurikkuse sotsiaal-majanduslikult ja kliimamuutustega seostatud keskkonnaseisundi hindamiseks, prognoosiks ja andmete kättesaadavuse tagamiseks vajalikud töövahendid”

Projekti infoleht Eesti Teadusinfosüsteemis

Projekti lõpuseminari veebiülekande ettekanded

logo_UT
logo_EMU1
logo_KA