Ajakirjas Journal of Applied Ecology avaldatud artiklist "Ajalooliste poollooduslike rohumaade kinnikasvamine ja metsastamine mõjuvad negatiivselt nii liigirikkusele kui ka ökosüsteemi…